Opgericht 10 augustus 1876

Geschiedenis

Een muzikale wandeling door de geschiedenis van 1875 tot heden.

1876, Oprichting fanfare “Kunst en Vriendschap”
We schrijven het jaar 1875, waarin een zevental dorpsgenoten uit Vught het plan opvatten om in Vught een Fanfare op te richten. Deze 7 heren waren Joh. Koesen, Kees Schuurmans, Bart Schuurmans, Jan van Oers, Jan Denisse, Ant. van Eenbergen en Mart Pijnenburg. Op 10 augustus 1876 wordt een eerste bestuur gekozen en deze datum wordt meteen ook als officiële oprichtingsdatum gekozen. De fanfare (!!) krijgt op voorspraak van ene heer De Bree de naam “Kunst en Vriendschap”.


Art. 1 uit het originele reglement van 1875

1877, Groei
In 1877 krijgt de fanfare de heer G.J. Brohm als dirigent, die dit maar liefst 40 jaar lang (tot 1917) zou blijven. Hij wist de fanfare uit te bouwen tot een vereniging met een stijgend aantal leden en evenzo stijgend niveau. Zo kwam men in de tweede afdeling terecht. Deze vooruitgang werd ook bij de Gemeente opgemerkt en de vereniging kreeg reeds in 1892 haar eerste subsidie (fl. 470,=), die werd omgezet in een jaarlijkse subsidie.
Ruim tien jaar (1876-1888) lang vonden de repetities plaats in diverse café’s. Uiteindelijk kwam men met het toenmalige café St. Joris overeen, dat er een aparte zaal werd gebouwd voor de fanfare, en aldus geschiedde.
In 1901 viert men het 25-jarig bestaan van de fanfare. Dit wordt onder andere gevierd met een jubilé-concert in de tuin van de fanfare, waarbij diverse zusterverenigingen werden uitgenodigd en voor de eigen leden was er een groots diner.

De fanfare in 1901

1904, Regeltjes, regeltjes…
In 1904 werd er een “nieuw” reglement aangenomen. Enkele noemenswaardige artikelen uit dit reglement waren:
artikel 10
– men kon pas vanaf 18 jaar werkend lid zijn
– jongelingen vanaf 14 jaar konden als leerling worden aangenomen
artikel 22
– de jaarlijkse contributie bedroeg fl. 2,50
en uit het huishoudelijk reglement van die tijd:
artikel 7
“wanneer bevonden mocht worden, dat er zich mondstukken op de in de zaal hangende instrumenten bevinden, verbeurt de gebruiker van dat instrument telkens eene boet van 10 cent”
artikel 9
“op verzoek van den Kapelmeester is ieder lid verplicht zijn instrument te doen poetsen; weigering of nalatigheid om aan dit verzoek te voldoen wordt gestraft met eene boet van 10 cent”

Foto uit 1918

1926, Van Fanfare naar Harmonie, 50 jarig bestaan
In 1920 sluit de fanfare zich aan bij de Bond van Buurtgezelschappen en in 1923 wordt zij lid van de Federatie van Harmonie- Fanfare- en Zanggezelschappen.
Drie jaar later (1926) wordt er over gesproken om de fanfare in een harmonie om te zetten, hetgeen niet lang daarna ook gebeurde. De exacte datum hiervan is niet meer bekend.
In datzelfde jaar viert men het 50-jarig bestaan met een groot nationaal muziekfestival waaraan 19 verenigingen deelnemen. De 3 dagen worden afgesloten met een groots vuurwerk. Het ledental van Kunst en Vriendschap bedraagt dan 18 leden en 12 aspirant-leden.

Foto uit de feestgids van het 50-jarige bestaan in 1926

1940, Oorlog
In 1937 vindt de eerste uniformering plaats waardoor ook het aanzien wordt vergroot. Kort daarna wordt de vereniging stilgelegd door de oorlog. Alle instrumenten worden door de leden zorgvuldig verstopt om ze niet aan de Duitse bezetter kwijt te raken.

1946, Muziek na de oorlog!
Na de oorlog neemt een aantal heren onder leiding van notaris Frank het initiatief tot reorganisatie. Er komt weer leven in Kunst & Vriendschap. In 1951 wordt het 75-jarig bestaan gevierd en in 1954 neemt de Harmonie deel aan het Wereld Muziekconcours te Kerkrade waar men met een tweede prijs in de tweede afdeling thuiskomt. In 1956 komen er nieuwe uniformen en kort daarop een vernieuwd instrumentarium. In die tijd bestaat het korps uit 44 werkende leden.

K&V in Den Bosch in 1948

Foto uit 1956

1964, Alsmaar vooruit, mét een majorettekorps
1964 Wordt het jaar van de vernieuwing. de heer Martien Timmermans neemt het voorzitterschap over van de heer Rooderkerk en de heer Marinus van Hamond wordt de nieuwe dirigent. Ook wordt er een drumband (de kleine staf) opgericht o.l.v. de heer J. Pigmans.
De muzikale resultaten blijven niet achter:
1965 – 1e prijs in de derde afdeling.
1967 – Promotie naar de tweede afdeling.
1970 – Promotie naar de eerste afdeling.
1975 – Tenslotte wordt er gepromoveerd naar de afdeling uitmuntendheid.
Inmiddels is in 1966 de heer F.H. Fentener van Vlissingen beschermheer geworden en op zijn advies wordt er in 1969 een majorettekorps opgericht. In 1972 neemt de heer W.H. van der Steen de voorzittershamer over van de heer Timmermans. Twee jaar later krijgt de vereniging voor de derde keer nieuwe uniformen.

Foto uit 1966

1976, 100 jaar gaat je niet in de koude kleren zitten
Het 100-jarig bestaan wordt in mei 1976 gevierd met een complete feestweek met alles erop en eraan. Het wordt een geweldig succes waarover men in Vught nog lang napraat.
Dan volgen er wat ups en downs met de nodige wisselingen van instructeurs (drumband) en dirigenten (orkest), maar in 1982 weet het orkest, na een eerdere degradatie, tijdens een concours onder leiding van dirigent Jan Hermans weer te promoveren naar de afdeling uitmuntendheid.
Het tamboerkorps weet op te klimmen naar de superieure afdeling. Het majorettekorps kent ook de goede en minder goede tijden en er wordt zelfs een minirettenpeloton aan toegevoegd. Een nieuw fenomeen, het jeugdorkest, ofwel het opleidingsorkest wordt opgericht met als doel om de jeugd via dit jeugdorkest in te laten stappen en uiteindelijk door te groeien naar het grote orkest.

Foto uit 1976

Foto uit 1976, met de nieuwe uniformen

K&V neemt deel aan het defilé bij Paleis Soestdijk in 1976

1986, Vrijmarkt
In 1986 viert de vereniging met haar 124 leden en aspirant-leden haar 110-jarig bestaan. Buiten de primaire doelstellingen, het gezamenlijk muziek ten gehore brengen voor een groot publiek door middel van buitenopredens (straatoptredens) en concerten binnen en buiten, worden er jaarlijks ook andere activiteiten ontplooid. Meestal met het doel om gelden te verkrijgen voor de aanschaf van nieuwe uniformen en instrumenten, want: een muziekvereniging is een dure vereniging. Zo wordt er een jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd, die later wordt omgezet in de Vrijmarkt op Koninginnedag of Koningsdag.

De vrijmarkt op het Maurickplein in 1993

1989, Een snoepreisje tussendoor
In 1989 gaat Kunst & Vriendschap met alle leden voor een aantal dagen naar Cholet in Frankrijk, alwaar men was uitgenodigd ter opluistering van de Stadsfeesten. Menig K&V-er heugt zich deze reis met heel veel voldoening.

Foto uit 1991

1998, Verhuizen…
Natuurlijk brengen de nieuwe tijden ook wat minder positieve zaken met zich mee. Zo wordt in de jaren 90 het majorettekorps opgeheven en in 1998 wordt K&V gedwongen het repetitielokaal (zaal St. Joris) te verlaten. Dit lokaal was 110 jaar het repetitielokaal van de vereniging.
Via een omweg via Cultureel Centrum de Vijverhof zal K&V uiteindelijk in Rozenoord een nieuw thuis vinden.

2000, 125 jaar K&V
Bij het aanbreken van de nieuwe eeuw, maakte K&V zich op voor het 125 jarig bestaan. Dat werd ook weer een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij is gegaan. De Jubileumcommissie had zich behoorlijk ingespannen om er een feestelijk jaar van te maken.
Zo was er een presentatieconcert van de nieuwe kostuums. Medio April werd er een grootse showavond opgevoerd in Ouwerkerk, met onder andere Arno Kolenbrander, Francis Parr, Musical Intermezzo en uiteraard het harmonieorkest. In mei ging de jeugd op kamp, wat bij terugkomst voor herhaling vatbaar bleek te zijn. In juni was er een fietstocht met aansluitend een goed verzorgd buffet en feest.
Na de zomervakantie werd er druk geoefend voor de taptoe in september op het terrein van Mariaoord aan de Glorieuxlaan. Aan de taptoe namen deel het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht, de Drumfanfare Exempel, de Jeroen Bosch verkennersband en de Cromvoirtse Fanfare. Natuurlijk deden alle leden van onze eigen harmonie ook mee. In datzelfde weekend was er een receptie in Rozenoord.
Eind oktober was er een grandioos slagwerkconcert in theater de Speeldoos. Er werden diverse van slagwerken opgevoerd, zoals Zwitsers (Basler trommelen), Schots (met doedelzakken) en Braziliaans (swingend). Tot slot was er een kerstconcert in de St. Petruskerk. Hier werd de harmonie door burgemeester J. de Groot onderscheiden met de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

2009, Vughtse Culturele Prijs en K&V gaat internationaal
In 2009 wordt door de Vrienden van de Speeldoos de Vughtse Culturele Prijs aan onze harmonie Kunst & Vriendschap uitgereikt. Het gaat goed met de harmonie, en dat moeten ze ook in het buitenland weten! In 2009 maakt K&V een concertreis naar Oraniënburg, een zustergemeente van Vught vlakbij Berlijn. Een jaar later bezoeken de muziekverenigingen uit Oraniënburg dan Vught. Na een onvergetelijke feestavond werd gezamlijk een mooi concert gegeven in Ouwerkerk.
In 2011 brengt K&V wederom een bezoek aan Duitsland, ditmaal Trier. Vertier was er alom tijdens de zonnige roeitocht met wijn en de gezellige en goed bezochte concerten die K&V in Trier gegeven heeft. Zowel de Kunst als de Vriendschap werd eer aangedaan.

2016, 140 jarig jubileum
Op naar het 140 jarig jubileum!

De muzikale wandeling door de geschiedenis is gebaseerd op een originele tekst van Mari van Doorn, nabewerkt en aangevuld door de redactie van de website.